Kelderdichting – Dichten van kelders – Vochtbestrijding

Kelders vochtvrij maken

Bij vochtproblemen in een kelder geconstrueerd uit bakstenen dient men rekening te houden met een specifieke traditionele opbouw. Kelders uit bakstenen werden in het verleden alleen gebouwd op relatief droge plaatsen. Bij het uitgraven van deze kelder werd er vroeger een droogzuiging geplaatst, daarom werden de kelders nooit onder het grondwaterpeil geplaatst. Het grondwaterpeil zal alleen stijgen na een stevige regenbui. De schommelingen in het grondwaterniveau bedragen tussen de winter- en zomermaanden vaak maar enkele decimeters.

Lekken in oude bakstenen kelders zijn vaak op te merken door de aanwezigheid van afgetekende vlekken op de muren die op aardoppervlakniveau stoppen. De voorgeschiedenis van de kelder en de omstandigheden kunnen hier van belang zijn. Vragen die u hierbij kan stellen zijn: Zijn de vochtvlekken al lang aanwezig of was deze kelder oorspronkelijk droog? Waar manifesteerde de eerste vochtvlek zich? Is er een verband aanwezig met recente weeromstandigheden zoals dooisneeuw of regenval? Is er een sterke geur in de kelder aanwezig?

Vochtproblemen in kelder uit betonblokken

Vanaf de jaren ’70 werden kelders uit gemetselde betonblokken op een ter plaatste gestorte betonplaat opgetrokken. De betonblokken muur kan geconstrueerd zijn uit één rij betonblokken van 30 cm breed of 2 rijen van 14 cm breed. Normaal gezien werd deze kelder langs de buitenzijde gecementeerd en met koolteer afgestreken. Betonblokken kelders worden soms lager dan het grondwaterpeil geplaatst. Bij de constructie werd de aanliggende grond met behulp van bronbemaling, een dieptepomp of droogzuiging eerst droog gezogen waardoor het grondwaterpeil tijdelijk gereduceerd werd totdat de bouwconstructie voldoende hoog opgebouwd was. Bij het uitzetten van de pompen ging het water onder de grondwaterspiegel terug naar het oorspronkelijke niveau.

Wanneer na het uitzetten van de droogzuiging vrij snel vochtvlekken in de betonblokken kelder aanwezig zijn, dan kan het zijn dat de geplaatste waterdichting niet foutloos uitgevoerd is. Wanneer het verschijnen van de vochtproblemen samengegaan is met het vallen van hevige neerslag, dan kan dit een onjuist beeld geven. Wanneer de bouw nog niet winddicht gemaakt is, kan de correcte oorzaak ook nog ergens anders liggen. Voor een concrete diagnose kan u beroep doen op onze ervaren deskundigen, zij stellen met behulp van hun waarnemingen en vaststellingen een correcte diagnose.

De vochtvlekken die hierboven als vochtproblemen in de betonblokken kelder aanwezig zijn, zijn niet ontstaan door lekkend grondwater. Wanneer er zich een lek voordoet bij een dubbele keldermuur zal het vocht in de buitenste rij betonblokken naar beneden vloeien en onderaan bij de hoek van de vloer met de muur eruit vloeien en door de binnenste keldermuur tot in de betonblokken kelder terechtkomen.

Overweeg Kelderventilatie

Het nut van kelderventilatie

Wanneer er helemaal geen ventilatie in de kelder aanwezig is, zal de luchtvochtigheid in de kelder stijgen, zodat deze ongeveer 100 % bedraagt. Schimmels, condensatie, corrosie en houtrot zijn het logisch gevolg van de hoge luchtvochtigheid. Dit is geen goed klimaat om de kelder voor gelegenheidsfuncties en stockageruimte aan te wenden. Daarbovenop bestaat ook nog de kans dat het vocht in het metselwerk op zal stijgen naar hoger gelegen verdiepingen.

Wanneer er maximaal geventileerd wordt zoals voorgeschreven staat in de ventilatienormen van bijvoorbeeld residentiële gebouwen, dan zullen bovenstaande nadelen niet meer aanwezig zijn of worden deze tot een minimum beperkt. Hierbij moet er wel gewezen worden op het grote risico op zoutschade aan het metselwerk. Daarom is het van belang om voor een goede ventilatie in de kelder te zorgen. Hierbij moet dus ook gelet worden dat er niet té overdadig geventileerd wordt.

Ongedwongen ventilatie: geen goede oplossing

Sommigen proberen vrije kelderventilatie met behulp van buitenlucht. De relatieve gemiddelde luchtvochtigheid hierbij bedraagt circa 75 tot 85 % en de temperatuur van de buitenlucht schommelt ook sterk tijdens het jaar. Tijdens de wintermaanden is de gemiddelde buitentemperatuur laag en wanneer koude lucht zijn intrede in de kelder doet, zal deze lucht opgewarmd worden zodat de relatieve luchtvochtigheid daalt tot ongeveer 30 à 40%. Bij zeer koud weer is de buitentemperatuur nog lager. Een grote opmerking die hierbij gegeven kan worden is dat deze situatie een groot gevaar vormt voor zoutkristallisatie.

Tijdens de zomermaanden heeft de gemiddelde buitentemperatuur circa dezelfde temperatuur dan die in de kelder aanwezig is. Hierbij zal een relatieve vochtigheid van ongeveer 75% aanwezig zijn, wat een voldoende hoge vochtigheid is voor schimmelproductie. Bij zeer warm weer tijdens de dag, zal de relatieve luchtvochtigheid tot een percentage van 100% in de kelder kunnen stijgen, zodat er condensatie en schimmelproblemen zullen ontstaan. Wanneer u toch met deze ventilatievorm ventileert, dient u best uw kelderplafond thermisch te isoleren.

De kelder ventileren met behulp van binnenlucht: ook geen goede oplossing

Anderen proberen een kelderventilatie met binnenlucht. Binnenlucht heeft vrijwel een constante temperatuur van +- 20 graden, met een luchtvochtigheid die in de wintermaanden wijzigingen tussen de 40% kan ondergaan. In de zomermaanden ondergaat deze lucht op vlak van luchtvochtigheid wijzigingen tussen de 60%. Samengevat zal de kelder hier onderhevig zijn aan variaties tussen de 55% in de winter en variaties tot 80 à 90 % in de zomer. Deze verluchtingsvorm is dus nog niet ideaal te noemen, maar vormt wel al een beter optie dan ventileren met behulp van buitenlucht. Reductie van zoutkristallisatie is hierbij te verwachten samen met de reductie van het condensatierisico.

Kelderventilatiesystemen: een goede oplossing!

Het is dus zeker niet aan te raden om met buitenlucht te ventileren. Ook het ventileren met binnenlucht: binnenlucht in de kelderruimte blazen en langs de kelderramen naar buiten voeren vormt geen optimale methode. Dit omwille van de vochtaanvoer in de keldermuren met zoutkristallisatie tot gevolg. Het afwegen van andere methoden is dus zeker geen overbodige luxe. Omdat kelders gevoelig zijn aan bovengenoemde nadelen en u bovendien deze ruimtes vaak aanwendt voor stockage van spullen, eetwaren, gelegenheidsfuncties enz., kunnen vochtproblemen voor heel wat frustraties zorgen. Daar ook de afvoer van vochtige lucht en de toevoer van verse lucht in ieder gebouw een vereiste is, is het aangeraden om uw keuze te richten naar vraaggestuurde ventilatiesystemen, in plaats van te ventileren met buiten-of binnenlucht met bovengenoemde nadelen en bijkomende warmteverliezen door kieren en holtes tot gevolg.

Vraag offerte

Straat, nr,
Stad/Gemeente