Koptekst website rodinia

Onafhankelijke expertise vochtproblemen in gebouwen

Het belang van een onafhankelijke expertise bij vocht in huis.

Door een degelijk onafhankelijk expertise onderzoek bij vocht in huis te laten uitvoeren, kun je veel geld besparen. Het laten uitvoeren van een onafhankelijk expertise onderzoek geeft je een beter beeld van het vochtgedrag in de woning. Een onafhankelijk expertise onderzoek bij vocht in huis kan je helpen om geld te besparen en een beter begrip te krijgen van het vochtgedrag in je woning.

Eigenaars/bouwheren die op zoek zijn naar oplossingen voor vochtbestrijding contacteren vaak bedrijven die gegarandeerde oplossingen beloven. Deze bedrijven bieden vaak een gratis vochtonderzoek aan, dat echter vaak niet grondig is uitgevoerd en alleen dient om hun eigen producten te presenteren.

Zichtbare condensatie en vocht op glas, met de vinger H2O in het condensaanslag geschreven? blauwe achtergrond
Condens – Aanslag

Meermaals staat de bouwheer voor onaangename verrassingen na uitvoering van de voorgestelde dure investering. Er is nog niets opgelost.

Wanneer je kiest voor een onafhankelijke deskundigen onderzoek kan men zoeken naar de achterliggende oorzaak. Meestal is het vochtprobleem een combinatie van enkele zaken. Het vochtgedrag van de woning wordt in kaart gebracht, nu nog een stappenplan opstellen.

Tekening groot gebouw met aangezicht. Uit de mond komt de regenboog. Vochtige woning. Tekst op afbeelding: Sick Building Syndroom.
Onderzoek naar invloed van gebouwen op onze gezondheid.

Vocht in de woning is iets wat we allemaal proberen te vermijden. Het veroorzaakt schimmel, het produceert condensatie op onze ramen en is algemeen ongewenst. Luchtvochtigheid is niet alleen iets wat we onaangenaam vinden. Harvard jaaroverzicht van de volksgezondheid heeft kortgeleden aangekondigd dat er meer dan veertig jaar overweldigend bewijs is dat suggereert dat de menselijke gezondheid wordt beïnvloed door onze gebouwen waarin we allemaal wonen en werken.

Door onze binnenluchtkwaliteit te bewaken, kunnen we negatieve effecten voorkomen van vocht. Niet alleen kan een hoge luchtvochtigheid onze huizen en onze gezondheid beïnvloeden, maar nu is ook bekend dat een te lage luchtvochtigheid de verspreiding van infecties helpt. Naar schatting is dat 20 tot 30 procent van huizen onderhevig zijn aan een zekere mate van vochtigheid. Laat een vochtonderzoek door een onafhankelijke deskundige met de expertise van bouwdeskundige uitvoeren in uw woning. Dan kunt u het eventuele vochtprobleem in kaart brengen.

Voordelen van een onafhankelijk expertise-onderzoek.

Voet van een binnen muur gelijkvloers. Boven plinten zoutkristallen en schimmelvlekken door vocht.
Schimmel aan voet van de muur

U heeft advies nodig en wenst de problemen zelf aan te pakken. Je wilt het vochtgedrag in uw woning begrijpen. Men wilt weten waarom schimmels verschijnen in uw woning. Veel te vaak worden vochtproblemen in woningen toegeschreven aan het gedrag van de bewoners: men zegt dat er te weinig verlucht wordt en dat zo vocht en schimmelproblemen ontstaan.

Wanneer echter gekeken wordt naar een onderliggende oorzaak van het probleem blijkt er meestal een andere oorzaak te zijn dan “bewonersgedrag”. Hetzelfde komt ook zeer vaak voor met “optrekkend vocht”. Als oorzaak van de problemen wordt naar optrekkend vocht verwezen, waarvoor dure injecties als oplossing aangeboden worden. Wanneer een onafhankelijk vocht expert- deskundige echter een grondig onderzoek uitvoert, worden nog al eens andere oorzaken ontdekt. Enkele van deze veel voorkomende oorzaken van vochtproblemen zijn lekkende aan- of afvoerleidingen, een te hoge dampdruk door niet-verluchte (kruip)kelders, waterinfiltraties door een gebrekkige maaiveldaansluiting, lekken in daken en koude bruggen of bouwknopen.

Met een onafhankelijke expertise bent u niet afhankelijk van voorstellen door verkoopfirma’s om het probleem op te lossen. Elke firma stelt u een oplossing voor in functie van wat de firma verkoopt, dat is normaal, maar niet de juiste benadering.

Muur impregeneren

Bij het onderzoek naar de oorzaak van het vochtprobleem worden eerst alle gegevens nagegaan. De problematiek wordt ter plaatse ingeschat. Foto’s uit het verleden kunnen hierin verhelderend zijn. Plannen en bouwtekeningen stemmen niet altijd overeen met de realiteit.

De expert bekijkt de situatie en doet de vereiste vochtmetingen. Wanneer nodig kunnen er (water)monsters genomen worden die geanalyseerd worden door een erkend labo. Door deze analyse kan precies aangeduid worden welk soort water (grondwater, regenwater, huishoudelijk afvalwater, septisch water, …) in het spel is.

Wanneer de vochtexpert-deskundige alle observaties en meetresultaten in de woning heeft verzameld, wordt een gepast advies voorgesteld, wel of niet in de vorm van een verslag.

Expertiseverslag vochtgedrag woning is handig bij:

Verkoop – Aankoop van woning

We kunnen u helpen bij verkoop of aankoop van een vastgoed. Door onze expertise on site heeft u inzicht wat er aan het gebouw moet gebeuren om eventuele vochtproblemen op te lossen. Het expertise verslag kunt u overhandigen aan de koper, u bent beter gewapend bij opmerkingen over het vochtgedrag van de woning door een mogelijke koper. Als koper kunt u het verslag gebruiken in de prijsonderhandeling. De rol van de onafhankelijke vochtexpert – bouwdeskundige kan voor alle partijen een meerwaarde zijn.

Huurder – Verhuurder – Oplossen conflict tussen partijen.

U heeft advies nodig omdat een huurder terecht of onterecht klaagt. U heeft advies nodig om de verhuurder van overlast te overtuigen. Door onze onafhankelijk optreden kunnen dikwijls met eenvoudige middelen problemen opgelost worden.

Wanneer de oorzaak van het vochtprobleem gekend is, maar u wilt in het kader van een betwisting over de nodige feiten beschikking, dan kunt u een expertise onderzoek laten uitvoeren zodat u over een analyse beschikt van een derde partij met kennis van zaken als het om vochtproblematiek gaat. U kunt ons inschakelen voor een onafhankelijk onderzoek op locatie. Na onderzoek ontvangt u een schriftelijk document waarin de bevindingen van de deskundige vermeld staan. Een basis verslag bevat omschrijving probleem vocht in huis + nodige stappen tot oplossingen + geschatte kostprijs.

Hoeveel kost een onafhankelijke expert?

Kostprijs vocht in huis onafhankelijk expertise-onderzoek,

Woning max 220 m² 200 euro. + kort geschreven verslag

Appartement 200 euro, per bijkomend appartement 50 euro. + kort geschreven verslag

Magazijnen, burelen, werkplaatsen, prijs op aanvraag

Nagestuurd digitaal verslag 40 euro

Top 12 lijst van vochtproblemen opgesteld door onze onafhankelijke vocht deskundige-expert

#1 Vocht in huis – Opstijgend vocht – Optrekkend vocht

Een verkeerd of niet geplaatste vochtkerings-laag is nogal dikwijls de oorzaak van gevolgschade bij opstijgend vocht. Om vochtproblemen door opstijgend vocht definitief op te lossen gebeurt er eerst een vooronderzoek waarna beslist wordt welke methode er zal gehanteerd worden. De meest gebruikte methode om capillaire beweging van opstijgend vocht te stoppen is het injecteren van de muren. De onafhankelijke vocht expert zal u helpen met het vinden van een budgetvriendelijke oplossing voor het vocht in huis.

Injecteren van de muren gebeurt het beste met een ATG gekeurd product met triple AAA keuring. Op de pagina behandeling opstijgend vocht staat meer over vochtbestrijding.

Er zijn verschillende kenmerken die het herkennen van opstijgend vocht vereenvoudigen (zie op andere pagina’s). Volgende materialen kunnen bij vochtproblemen door opstijgend vocht worden behandeld: Volle baksteenmuren, Natuursteenmuren, Gevelsteen, Cellenbeton, Holle en volle betonblokken, Poroton steen, Holle baksteen of snelbouwsteen, Silicaatsteen, Zand-cement ondervloer of chape.

Het grondwater dat steeds in meer of mindere mate aanwezig is in de grond kan door het ondergrondse metselwerk opgezogen worden. Door capillariteit komt het water in het bovengrondse metselwerk terecht.

#2 Vocht in huis – Condens – Condensatie

Als warme, met vocht verzadigde lucht, een koud oppervlak bereikt ontstaat er condens. Dit verschijnsel wordt dauwpunt-condensatie genoemd. Het vocht kan schade aanrichten op zichtbare en niet zichtbare plaatsen. Een gemiddeld gezin van vier personen, produceert per dag 15 liter water dit in de vorm van damp.

Het grootste deel komt door uitademen van lucht. Ook bij koken, afwassen, douchen en drogen van wasgoed komt er veel vocht in de vorm van waterdamp in de woning.

Condensatie op muren is vaak de combinatie van twee oorzaken. Een fout in de constructie in combinatie met het bewonersgedrag. Aan het bewonersgedrag kun je vaak weinig bijsturen, de constructiefout kan altijd opgelost worden.

#3 Vocht in huis – Vloer en parket

Van onderuit inwerkend vocht en restvocht zullen het parket beschadigen. Als de ondergrond niet degelijk is voorbereid op vlak van vochtgehalte krijgt men gegarandeerd op termijn beschadigde parket, meestal onherstelbaar.

Als de parketteur op locatie komt, dient hij eerst het vochtgehalte van de ondergrond te bepalen. In nieuwbouw woningen geeft dit zelden problemen, maar bij renovatie is dit een heel ander verhaal. Een mooi parket dient op een gegarandeerde droge ondergrond aangebracht te worden om teleurstellingen in de toekomst te vermijden.

Speciaal-grondering is een techniek om succesvol preventief ingezet te worden tegen de schadelijke gevolgen van opstijgend vocht in de vloer. Een doordachte behandeling kan uw parket beschermen. Deze applicatie beschermt het parket tegen invloeden van vocht uit de vloer.

#4 Vocht in huis – Doorslaand vocht

Wanneer u op een binnenzijde van een buitenmuur op onregelmatige plaatsen vochtvlekken ziet, hebt u veel kans te maken te hebben met doorslaand vocht van de buitengevel, meestal veroorzaakt door mortelbaarden en/of vuil in de spouw. Vochtschade langs de buitenzijde kan veroorzaakt zijn door aantasting van de gevelsteen en/of voegen. Fysische aantastingen zoals regen, wind, zon en vorst veroorzaken ernstige degradatie aan gevelstenen.

Verder heb je nog chemische aantasting zoals zouten en zure regen. Biologische aantastingen zijn algen, mossen, schimmels en bacteriën. Als de gevel nog in goede staat is volstaat het meestal om de gevel te impregneren. Maar in andere gevallen zal bij vochtbestrijding eerst overgegaan worden tot het reinigen en renoveren van de gevel. Vervolgens kan een behandeling tegen doorslaand vocht succesvol uitgevoerd worden.

Werken met kwaliteitsproducten is nodig. Het is mogelijk dat de voegen niet meer in goede staat zijn. Dan zal er moeten overwogen worden of de gevel moet hervoegd worden voordat tot het impregneren wordt overgegaan.

#5 Vocht in huis – vocht in isolatie.

Het is mogelijk dat uw woning last ondervindt van vochtproblemen via het hellend dak maar welke niets te maken heeft met een lekkend dak. Voor het voorkomen van deze vochtproblemen is het onderdak, een goede luchtdichtheid en een ononderbroken lucht- en dampscherm van belang. Schimmels zijn meestal het gevolg, gevaarlijk voor permanente schade.

#6 Vocht in huis – betonrot

Betonrot is een algemeen begrip. Men bedoelt zichtbare betonschade. In de meeste gevallen gaat het over schade veroorzaakt door het roesten van de wapening in het beton. Doordat het roest uit zal zetten zal het beton gaan barsten. Deze expansieve reactie is sterk nadelig voor het gehele beton en de sterkte ervan.

Los van de bewapening kan door vorst, zouten en zure regen de hechting van het beton degraderen, gevolg is dat bouwdelen boven op het beton aan kwaliteit moeten inboeten en er gevolgschade ontstaat in de aangrenzende bouwdelen. Betonrot degradeert het ganse gebouw en waardoor de vastgoedwaarde sneller daalt dan de eigenlijke kostprijs om te repareren.

#7 Vocht in huis door Hemelwater

Uw woning kan ook via het dak vochtoverlast ondervinden. Er zijn verschillende soorten daken: Het plat dak en het hellend dak zijn de meest voorkomende constructies vanwaar hemelwater vochtoverlast kan veroorzaken. Bovendien kan via de dakgoten hemelwater de oorzaak van vochtproblemen zijn.


Het kan een hele tijd duren voordat u doorheeft dat u met een lek zit. Dit probleem dient per voorrang opgelost te worden. Door een slecht dak kan er heel wat gevolgschade ontstaan.

#8 Vocht in huis door oplosbare zouten.

Het uitkristalliseren van oplosbare zouten veroorzaakt schade aan pleisterlagen, verflagen enz.. Loshangende delen eerst verwijderen. Vervolgens muur behandelen met een gespecialiseerd product. Volgens fabrikant, 3 maal nat in nat bewerken. Het product zet oplosbare zouten om naar onoplosbare zouten. Aldus vermijdt men verdere schade

#9 Vocht in huis – Lekkende leidingen

Als een lek is vastgesteld op een aanvoerleiding kan de verzekering ingeschakeld worden. Dit gebrek kan ten laste van de brandverzekering vallen. Waterschade uit hydraulische installatie als gevolg van een breuk valt hieronder. Een lekdetectiebedrijf kan het lek opsporen.

Gebruikte technieken: drukmeting, ultrasoon, infrarood, hoogfrequentie. Een breuk op moeilijk bereikbare plaatsen kan opgelost worden door nieuwe leidingen op een andere plaats te leggen.

#10 Vocht in huis – Vochtvlekken rond de schoorsteenmantel

Een lekkende en doorslaande schoorsteen geeft vochtvlekken op de muur ter hoogte van de schouwmantel. Het signaal dat er een probleem is met de schoorsteen. Door blootstelling aan allerlei verwoestende invloeden degradeert de binnenzijde van de schoorsteen snel.

Snelle temperatuur wisselingen en aantasting door zure rookgassen doen een voortdurende aanslag op de constructie van de schoorsteen intern en het voegwerk extern.

Bij het plaatsen van Hr-ketels en nieuwe kachels wordt de schouwtemperatuur naar beneden gehaald om een hoger rendement te hebben. In niet waterdichte of geïsoleerde schouwconstructies geeft dit na enige tijd vochtproblemen door interen condens omdat het dauwpunt binnen de schouw komt te liggen.

#11 Vocht in huis door Vochtige kruipruimte

Vochtigheid in een kruipruimte zijn vaak de oorzaak van vochtproblemen in gans de woning omdat een vochtige kruipruimte mogelijk een belangrijke bron van waterdamp is voor de bovenliggende woonruimte. Het vocht in de gesloten ruimte geraakt niet weg en zal door dampspanning de ganse woning besmetten.

Een vochtige kruipruimte heeft een funest effect op de energiefactuur. Isoleren van de kruipruimte verhoogt de vloertemperatuur met enkele graden waardoor het vochtgehalte (condens) verminderd in de woonruimte De vloer is het enige energieoppervlak waar we bijna altijd mee in contact zijn en dat ons comfortgevoel rechtstreeks beïnvloedt.

#12 Vocht in huis door water in de kelder.

Bij vochtproblemen in kelders kun je kiezen voor verschillende methoden. Een nieuwe bekuiping is dan wel het doeltreffendst, maar is ook de duurste oplossing. Bij de renovatie van een kelder ondergaan de actief lekkende lekken een herstelling. Vervolgens start men met het aanbrengen van een waterdichte bezetting.

In sommige gevallen volstaat het om bij kleine lekken een herstellingen uit te voeren waardoor het kostenplaatje toch een stuk lager ligt bij de totale vochtbestrijding in de kelder. Hier geld geen tienjarige garantie gezien het een plaatselijke herstelling is, maar het kostenplaatje is dan ook heel stuk lager.

Wanneer er helemaal geen ventilatie in een kelder aanwezig is, zal de luchtvochtigheid in de kelder stijgen. Schimmels, condensatie, corrosie zijn het gevolg van de hoge luchtvochtigheid in combinatie met koude vlakken. Daarbovenop bestaat de kans dat het vocht in het metselwerk op zal stijgen naar hoger gelegen verdiepingen.

Lekken in de constructie kunnen uw kelder laten vollopen met water. De lekken kunnen allerlei oorzaken hebben. Inspectie van de kimnaad is nodig. Doorgangen voor elektriciteit en andere nutsvoorziening zijn een teer punt. Scheuren in vloer en wand zijn boosdoeners. De ganse constructie kan aangetast zijn door ouderdomsdegradatie.

Vraag een expertise – 220 euro

Laat dit veld blanco